พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์

Specialty: รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- Certificate Board of Nuclear Cardiology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Nuclear Medicine, Univerisity of Pennsylvania in Philadelphia, Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา, 2547-2549
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค