พญ. วิไล มนัสศิริวิทยา

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2534
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การฝังเข็ม,กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2543
- Hemoeopathy, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sat708:30 - 16:0008:3016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค