รศ.พญ. วิไลพร โพธิสุวรรณ

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2518
การศึกษาหลังปริญญา:
- CT (เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์), 2524
- US, 2525
- MRI (เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก), 2531
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- CT (เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์)
- MRI (เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก)
- การตรวจเอ็กซ์เรย์เต้านม, US
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค