พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- Board Certified in Nutrition Wellness, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Anti Aging
- Nutrition Wellness
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค