พญ. วินัดดา วรรณเมธี

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- MSc of Gerontology (honours), King's College London, University of London, ประเทศอังกฤษ, 2548
- Holistic Health Practitioners, American Association of Drugless Practitioners, สหรัฐอเมริกา, 2553
- Nutritional Consultant, Global College of Natural Medicine, Santa Cruz, California, สหรัฐอเมริกา, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Preventive Medicine
- Nutrition for good health and prevention of disease
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค