ศ.พญ. วิภาวี นิตยานันทะ

Specialty: ทันตกรรม, เวชศาสตร์ช่องปาก
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
- PhD. in Oral Biology, University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2549
- Dr.med.dent., Freie Universitaet Berlin, เยอรมัน, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Master of Science in Dentistry (M.S.D.) (Oral Medicine), The University of Washington, Seattle, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Oral Medicine
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค