นพ. วิรุฬห์ แสงศิรประภา

Specialty: อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- สาขาอายรุศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2556
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคไต, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2552-2554
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed408:00 - 20:0008:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
ศูนย์รักษาโรค