นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539
- สาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์เจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2542
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ: เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การมีบุตรยาก และ Assisted Reproductive Technology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค