นพ. วิทยา อัศววิเชียรจินดา

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Child Day Care Management, International Correspondence Schools, Montreal, Quebec, แคนาดา, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคภูมิแพ้
+ See More
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Children Center (BIC 17A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
Sun114:00 - 18:0014:0018:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค