นพ. วิทยา ประสิทธิ์วรนันท์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Genitourinary & Abdominal Imaging, Washington University School of Medicine in St. Louis, สหรัฐอเมริกา, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Genitourinary Imaging (X-Ray, US, CT, MRI)
- Imaging of Erectile Dysfunction & Infertility
- Doppler Ultrasound & General Ultrasound
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Radiology - For Appointment
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Radiology - For Appointment
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Radiology - For Appointment
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Radiology - For Appointment
Fri608:00 - 11:3008:0011:30Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค