นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2537
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Assisted Reproductive Techniques, Department of Obstetrics & Gynecology, National University of Singpore, 2000
- Twin Workshop in OB (EFM and OB Ultrasound 2004), The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Fertility and Reproductive Surgery
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค