รศ.พญ. วิยะดา ภู่พัฒน์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2517
การศึกษาหลังปริญญา:
- รังสีวิทยาที่เกี่ยวกับระบบประสาท, 2518
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริรราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- รังสีวิทยาที่เกี่ยวกับระบบประสาท
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค