พญ. ยาใจ อภิบุณโยภาส

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสาตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2554
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค