พญ. เยาวรัตน์ จันทรี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diabetic Nephropathy and Prevention
- Preventive Medicine
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue308:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed408:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu508:00 - 17:0008:0017:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun109:30 - 15:0009:3015:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค