นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค