รศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2549
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Oncoplastic Breast Surgery
- Endocrine Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon216:30 - 19:3016:3019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue316:30 - 19:3016:3019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed416:30 - 19:3016:3019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri616:30 - 19:3016:3019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค