ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2528
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed414:00 - 17:0014:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat714:00 - 18:0014:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค