พญ. ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology and Thyroid Research, The University of Chicago, USA, 1989-1990
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไธรอยด์
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค