นพ. ยุทธพงษ์ หาญวงศ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2527
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การศัลยกรรมศีรษะและคอ, การศัลยกรรมหู
+ See More
ศูนย์รักษาโรค