Certifications and Accreditations

โรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ

     
First JCI best bangkok hospital in thailand

ได้รับการรับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI)

Joint-Commission-International-ฺBangkok-thailand

JCI เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา
 

JCI ได้ให้การรับรองโรงพยาบาลชั้นนำจำนวน 11 แห่งในยุโรป อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากล ตามมาตรฐานของ JCI


คลิกที่นี่ เพื่อชมใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล JCI

คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผู้ป่วย หรือ คุณภาพการรักษา 

 

HOSPITAL ACCREDITATIONโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจากโรงพยาบาลกว่า 800 แห่งทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA) และเป็นเพียงโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ “ขั้นก้าวหน้า” (A-HA Advance Hospital Accreditation) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วย ที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณภาพ ความปลอดภัย มาตรฐาน และบริการ

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆ ยังคงปฏิบัติตามและรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

คลิกเพื่อดู  HA Certificate


DNV-GL’s Managing Infection Risk Standard Certification 


คลิกที่นี่ เพื่อชมใบรับรองมาตรฐาน DNV-GL’s Managing Infection Risk Standard 


The College of the American Pathologists (CAP Accredited)

คลิกที่นี่ เพื่อชมใบรับรอง The College of the American Pathologists