นวัตกรรมเพื่อการรักษาสายตาและต้อกระจก

เทคโนโลยีการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้น และหนึ่งในนั้นคือ femtosecond laser (เฟมโตเซเคินเลเซอร์) ซึ่งถูกนำมาใช้ทดแทนการผ่าตัดด้วยใบมีดแบบดั้งเดิมทั้งในการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกและการผ่าตัดต้อกระจก Femtosecond laser คืออะไร มีความโดดเด่นอย่างไรและจะให้ผลการรักษาที่ดีมากน้อยแค่ไหน พบคำตอบได้ใน Better Health ฉบับนี้

รู้จักกับ Femtosecond Laser

สำหรับการรักษาโรคทางสายตา femtosecond laser เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ปลดปล่อยพลังงานเลเซอร์ในอัตราความเร็วสูงวัดเป็นหน่วยได้ 1 เฟมโตวินาทีหรือหนึ่งในพันล้านล้านของวินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่เมื่อนำไปใช้แทนใบมีดในการแยกชั้นกระจกตาหรือเปิดแผลที่กระจกตา แสงเลเซอรจ์ะสามารถกำหนดเป้าหมาย ขนาดและรูปแบบที่ต้องการได้อย่างแมน่ยำ รวมทั้งสลายเนื้อเยื่อหรือสารอื่นๆ ในระดับโมเลกุลได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อโดยรอบและไม่เกิดความร้อนขณะยิง

Femtosecond laser ที่ใช้ในการผ่าตัดตาในปัจจุบัน ได้แก่ femtosecond LASIK สำหรับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิกและ femtosecond laser-assisted cataract surgery สำหรับการผ่าตัดต้อกระจก


พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

Femtosecond LASIK เลสิกไร้ใบมีด

การรกัษาสายตาด้วยวิธีเลสิกเป็นการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตาเอียง หรือสายตายาว ซึ่งการทำเลสิกประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นตอนแรก เป็นการแยกช้ันกระจกตาให้ได้ฝากระจกตาชั้นนอกลักษณะคล้ายบานพับ เพื่อที่จะเปิดออกไปด้านข้างให้เห็นเนื้อกระจกตาด้านล่าง รองรับการยิงเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (excimer laser) ซึ่งเป็นเลเซอร์เย็นที่มีความแม่นยำสูงในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สอง จักษุแพทย์จะเปิดฝากระจกตาไปด้านข้าง แล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ยิงลงไปบนเนื้อกระจกตาด้านล่างเพื่อปรับความโค้งของกระจกตา เป็นการแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติ จากนั้นจึงปิดฝากระจกตา กลับเข้าที่ตามเดิมโดยไม่มีการเย็บ

แต่เดิมจักษุแพทยใช้ใบมีดหรือเครื่องไมโครเคอราโตม (microkeratome) ในขั้นตอนของการแยกชั้นกระจกตา แต่ในช่วงหลายปีหลังมานี้ได้เกิดเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ขึ้นซึ่งก็คือ femtosecond laser เพื่อแยกชั้นกระจกตาโดยปราศจากใบมีดหรือที่เรียกว่า femtosecond LASIK โดยที่ขั้นตอนของการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์แก้ไขความโค้งของกระจกตานั้นยังคงเหมือนเดิม

ลดภาวะแทรกซ้อนจากการแยกชั้นกระจกตา

พญ.ฐาริณี กุลกำม์ธร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ อธิบายถึงคุณสมบัติของ femtosecond laser เมื่อเทียบกับการแยกช้ันกระจกตาแบบด้ังเดิมว่า แสงเลเซอร์สามารถแยกช้ันฝากระจกตาได้บางกว่าและฝาที่ได้จะมีความหนาสม่ำเสมอเท่ากันทั่วทั้งฝา ต่างจากฝากระจกตาที่ได้จากการใช้ใบมีด ซึ่งจะบางสุดตรงกลาง และหนาสุดบริเวณขอบ การแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์จึงลดโอกาสเกิดฝาที่ไม่สมบูรณ์จากการใช้ใบมีด เช่น ฝาหนาไม่สม่ำเสมอหรือทะลุตรงกลาง นอกจากนั้นขอบฝาจากการใช้เลเซอร์จะมีลักษณะขอบตัดเรียบเป็นมุมเข้ากับเนื้อกระจกตาด้านล่างพอดี ฝากระจกตาจึงปิดกลับลงที่เดิมได้สนิท เป็นการลดโอกาสการเกิดฝากระจกตาย่น ไม่เข้าที่

“การแยกชั้นกระจกตาให้ได้ฝากระจกตาที่สมบูรณ์เป็นหัวใจของการทำเลสิก แพทย์ต้องมั่นใจว่าฝากระจกตาสามารถเปิดและปิดเข้าที่เดิมได้ ไม่บางไป เล็กไปหรือมีรอยขาด แพทย์จะไม่เปิดฝากระจกตาที่ไม่สมบูรณ์ เพราะถ้าเปิดแล้วปิดไม่สนิทจะทำให้ผู้ป่วยเห็นแสงกระจายตอนกลางคืนได้” พญ.ฐาริณีอธิบาย

อาจกล่าวได้ว่า femtosecond laser ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการทำเลสิก เนื่องจากฝากระจกตาที่สมบูรณ์จะทำให้กระบวนการผ่าตัดดำเนินต่อไปได้ เพราะหากฝากระจกตาขาด เป็นรู หรือไม่สมบูรณ์แพทย์จะต้องหยุดการผ่าตัดทันที ซึ่งกรณีเหล่านี้ถ้าเกิดกับการแยกฝากระจกตาด้วยใบมีด อาจทำให้เกิดแผลเป็นบริเวณกระจกตาและต้องรอประมาณ 3 เดือนเพื่อให้ แผลเป็นหายจึงจะเริ่มขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาใหม่ที่ความลึกกว่าเดิม

การแยกชั้นกระจกตาด้วย femtosecond laser นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของฝากระจกตาเมื่อเทียบกับการใช้ใบมีดแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำเลสิกในผู้ที่มีกระจกตาบางด้วย เพราะฝากระจกตาจากเครื่องเลเซอร์จะหนาประมาณ 100 ถึง 110 ไมครอน ซึ่งถ้าใช้ใบมีด ฝากระจกตาจะหนากว่าประมาณ 30 ไมครอน เมื่อคำนวณดู พบว่าบางรายไม่สามารถแยกช้ันกระจกตาด้วยใบมีดได้ เพราะเนื้อกระจกตาที่เหลืออยู่ด้านล่างซึ่งเป็นส่วนให้ความแข็งแรง หลังทำเลสิกเหลือน้อยเกินไป แต่ถ้าใช้เครื่องเลเซอร์แยกช้ันกระจกตาสามารถทำได้ เพราะฝาที่บางกว่าเนื้อกระจกตาด้านล่างจะเหลือมากกว่า” พญ.ฐาริณีอธิบายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ แพทย์พบว่า femtosecond laser ช่วยให้กระจกตาสมานตัวเร็ว ระยะพักฟื้นสั้นลง และยังลดอาการตาแห้งของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดได้อีกด้วย

การผ่าตัดต้อกระจกด้วย Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery

การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการผ่าตัดที่ทำกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก องค์การอนามัยโลกประมาณว่าในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกมากถึง 19 ล้านคนทั่วโลกและจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 32 ล้านคนในอีก 5 ปีข้างหน้าเนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น
 

ขั้นตอนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิก

 1. หยอดยาชา
 2. แยกช้ันกระจกตาและพับฝา
 3. ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา
 4. พลิกฝากระจกตา กลับตำแหน่งเดิม
 

เมื่อใดที่ต้องผ่าต้อกระจก

“ดวงตาของคนเราก็เปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์อยู่ด้านใน เมื่อใช้งานไปนานๆ เลนส์ก็เกิดการขุ่นมัว เมื่อขุ่นมากจนแสงเข้าไปที่จอรับภาพและสมองไม่ได้ก็จะทำให้มองเห็นไม่ชัด เป็นความเสื่อมตามวัยทที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” นพ.เอกชัย ภาคสุวรรณ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาต้อกระจกเริ่มต้นอธิบาย
 

ต้อกระจกอาจเกิดได้จากการกระทบกระเทือนหรืออุบัติเหตุที่ดวงตารวมถึงเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดได้เช่นกัน แต่ในกรณีทั่วไปแพทย์พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ที่ต้องลอกต้อกระจกอยู่ที่ประมาณ 70 ปี “เมื่อใดที่ตาเริ่มพร่ามัว เห็นภาพซ้อน มองสู้แสงไม่ได้ เห็นสีผิดเพี้ยน ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ แม้จะแก้ปัญหาด้วยแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่ดีขึ้น ควรมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกหรือไม่เพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้ตาบอดหรือเกิดโรคต้อหินเฉียบพลันที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและสูญเสียสายตาได้”

นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

เลเซอร์ช่วยการผ่าตัด

“เดิมการผ่าต้อกระจกต้องรอให้เลนส์ขุ่นมัวมากเสียก่อนเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันเราสามารถผ่าตัดเอาต้อกระจกออกได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยแล้วแต่ความต้องการของผู้ป่วยผู้ป่วย บางรายมาผ่าเพราะอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือไม่เห็นก็มี” นพ.เอกชัยเล่า

การผ่าตัดรักษาต้อกระจกด้วยวิธีดั้งเดิมนั้นแพทย์จะใช้ใบมีดเปิดแผลที่บริเวณขอบกระจกตาดำของผู้ป่วยแล้วสลายเลนส์แก้วตาที่แข็งให้ ละลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงก่อนจะดูดออกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไป แต่ล่าสุดแพทย์ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้ femtosecond laser มาทดแทนการใช้ใบมีดหรือที่เรียกว่า femtosecond laser-assisted cataract surgery เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษา

แม่นยำ บอบช้ำน้อย

นพ.เอกชัยให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดแผลที่กระจกตาและเปิดถุง หุ้มเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ว่ามีความแม่นยำมากขึ้น การใส่เลนส์เทียมทำได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม โอกาสเกิดสายตาเอียงลดลง ดวงตาบอบช้ำน้อยลง ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อหลังการผ่าตัดและให้ผลการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด

“ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ชัดร้อยละ 60-70 ในวันรุ่งขึ้นและจะค่อยๆ ดีขึ้นจนมองเห็นชัดเจนภายใน 3 เดือนโดยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นต้อกระจกอีก”

การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิกและผ่าตัดต้อกระจกด้วย femtosecond laserให้ผลที่น่าพึงพอใจในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนการรักษาว่าเทคโนโลยีนี้เหมาะกับคุณหรือไม่
 

Femtosecond LASIK เหมาะกับ

 • ผู้ที่มีสายตาส้ัน สายตาเอียง หรือสายตายาวแต่กำเนิด
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี (ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.5 diopter ใน 1 ปี)
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด เช่น ขนาดลูกตาเล็ก เนื่องจาก femtosecond laser ถูกออกแบบให้ใช้พื้นที่บนดวงตาน้อยกว่าการใช้ใบมีด หรือกระจกตาโก่งหรือแบนกว่าปกติ เพราะการทำงานของ femtosecond laser ไม่ขึ้นกับความโค้งของกระจกตา
 • ไม่มีโรคของกระจกตาและโรคตาที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรง หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคเอสแอลอี เป็นต้น
 • ผู้ที่กลัวการผ่าตัดแบบเดิม ซึ่งขณะแยกช้ันกระจกตาจะมีเสียงดังจากมอเตอร์และมองไม่เห็นแสงไฟราว 20 วินาที ขณะที่ femtosecond laser ไม่มีเสียง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล แรงที่สัมผัสตาจะน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงรู้สึกสบายตากว่า

 

เลนส์แก้วตาเทียม เลือกได้

การผ่าตัดต้อกระจกสามารถแก้ไขความผิดปกติของสายตาไปพร้อมกันได้ด้วยการใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่คำนวณค่าสายตาของผู้ป่วยไว้แล้วเข้าไปแทนเลนส์แก้วตาที่ดูดออก

ปัจจุบันเลนส์แก้วตาเทียมมีให้เลือกใช้ 4 ชนิด ได้แก่

Monovision Lens เป็นเลนส์ปกติ เหมาะกับผู้ที่ก่อนทำผ่าตัดต้อกระจก มีสายตาสั้น หรือสายตายาว ถ้าใส่เลนส์นี้จะสามารถมองเห็นในระยะไกล ได้ปกติ แต่อ่านหนังสือยังต้องใส่แว่น

Toric Lens เป็นเลนส์ที่เหมาะกับผู้ที่ก่อนทำผ่าตัดต้อกระจกมีค่าสายตาสั้นหรือสายตายาวและสายตาเอียงร่วมด้วย ถ้าใส่เลนส์นี้จะมองเห็นในระยะไกลได้ปกติ แต่อ่านหนังสือต้องใส่แว่น ราคาสูงกว่า monovision lensเล็กน้อย

Multifocal Lens เป็นเลนส์ที่แก้ไขความผิดปกติของสายตาได้ทั้งสายตาส้ัน สายตายาว และสายตายาวสูงอายุ Multifocal Toric Lens เป็นเลนส์ที่แก้ไขความผิดปกติของสายตา ไดทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตายาวสูงอายุ รวมทั้งสามารถแก้ไขสายตาเอียงร่วมด้วย

 

ผ่าต้อกระจก ไม่น่ากังวลอย่างที่คิด

 • ผู้ป่วยสามารถเลือกดมยาสลบหรือหยอดยาชาเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บและความกลัว
 • ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 10-15 นาทีโดยประมาณ
 • หลังผ่าตัดแพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนพักจนกว่าจะฟื้นตัวดีและสามารถกลับบ้านได้ภายในวันนั้น
 • ผู้ป่วยยังต้องใส่ฝาครอบตาและมาพบแพทย์เพื่อเปิดตาในเช้าวันรุ่งขึ้น
 • สามารถผ่าตัด 2 ข้างพร้อมกันได้หากเป็นความต้องการของผู้ป่วย แต่แพทย์จะแนะนำให้ทำทีละข้าง เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ ถ้าต้องการทำสองข้างควรนอนพักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืน
 • ผู้ป่วยที่เป็นนักกอล์ฟ สามารถเล่นกอล์ฟได้ตามปกติ 3 วันหลังการผ่าตัด


 
Posted by Bumrungrad International
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันการผ่าตัดข้อเข่าเทียม หรือ total knee arthroplasty มีความก้าวหน้าขึ้นมาก มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่แพทย์ใช้ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เรียกว่า computer navigation ที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสภาพความสมดุลของเนื้อเยื่อข้อเข่าได้อย่างละเอียด
Posted by Bumrungrad International
January 21, 2015
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากบำรุงราษฎร์ 12 ท่าน นำโดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ นพ.เซบัสเตียน รุทเทิ่น โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2558 โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังจำนวน 22 ท่าน จากทวีปต่างๆ ทั่วโลกสนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำเทคนิคนี้ไปใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากหินปูนเกาะหรือการฉีกปลิ้นของหมอนรองกระดูกในบางกรณี
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การเตรียมตัว การปฏิบัติตนเพื่อดูแลตัวเองทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
อะลูมิเนียมอาจทำให้ผู้ชายเป็นหมันได้
ในช่วงหลายปีหลังมานี้ นักวิจัยพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายและจำนวนตัวอสุจิลดน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากการได้รับอะลูมิเนียมที่ปะปนอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือของกินของใช้ต่างๆ ตั้งแต่กระป๋อง ยาลดกรดกระดาษฟอยล์ ช้อนส้อมไปจนถึงโรลออนระงับเหงื่อ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เตรียมกาย เตรียมใจ เมื่อถึงวัยทอง
มีความสุขได้ในทุกวัยด้วยหลากหลายแนวทางในการรับมือ กับอาการไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงหลายคนผ่านพ้นช่วงวัยหมดประจำเดือนไปได้อย่างสุขกายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างไม่จำเป็น Better Health ฉบับนี้มีทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ก้าวใหม่ของ NICU ความเชี่ยวชาญเพื่อทารกทุกคน
ความสุขใจของการให้กำเนิดทารกอาจแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลใจ สัมผัสแรกที่รอคอยอาจกลายเป็นการเฝ้ามองผ่านตู้กระจกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพราะการให้กำเนิดทารกย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย การวางชีวิตใหม่ไว้ในมือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน ปัจจุบันแพทย์พบว่าความผิดปกติระหว่างการตั้ง ครรภ์และการคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มารดาอายุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อน รวมถึงกรณีครรภ์แฝดทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ครรภ์เสี่ยง ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดจากอะไร จะป้องกันได้หรือไม่ และจะรักษาอย่างไร Better Health ฉบับนี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ภาวะมีบุตรยาก สาเหตุและการรักษา
ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ามีคู่สมรสถึงร้อยละ 20 ที่เข้าข่ายคำจำกัดความของผู้มีบุตรยากเนื่องจากไม่สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติแม้จะอยู่ร่วมกันมาแล้ว 1 ปีโดยไม่มีการคุมกำเนิด Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ถึงสาเหตุของการมีบุตรยาก และเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้การตั้งครรภ์คุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชั้นนำของโลกโดยพิจารณาจากผลสำรวจที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และความหรูหรามีระดับของสถานที่และการให้บริการ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ โรคทางสายตา
เมื่อมีปัญหาสายตาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เพราะสุขภาพตาอาจเสียหายจนสายเกินแก้ และนี่คือส่วนหนึ่งของข้อสงสัยที่ได้รับคำอธิบายจากจักษุแพทย์ของบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ควบคุมน้ำตาลช่วยผู้ป่วยเบาหวานจากโรคตา
ภาวะแทรกซ้อนสำคัญประการหนึ่งของโรคเบาหวานคือความผิดปกติที่เกิดกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจก จอประสาทตาบวม หรือเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงวัยกับการมองเห็น
สุขภาพตาและการมองเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อถนอมดวงตาและ การมองเห็นให้มีสุขภาพดีต่อไปอีกนานเท่านาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
รู้จักกับจักษุแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ระบบการสร้างน้ำตาและทางระบายน้ำตาทำงานผิดปกติ
“น้ำตา” โดยทั่วไปอาจเป็นเพียงน้ำใสๆ ที่ไหลออกจากดวงตายามโศกเศร้าหรือปีติยินดีแต่เรื่องของน้ำตาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ระบบการสร้างและระบายน้ำตาทำงานอย่างไร และหากเกิดความผิดปกติจะส่งผลอย่างไรบ้าง นพ.ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตาอมีรายละเอียดมาแบ่งปันกันใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
โรคตาในเด็ก ปล่อยทิ้งไว้อาจสายเกินแก้
โรคตาในเด็กมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโรคตาของผู้ใหญ่ หลายโรคสามารถตรวจพบและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงไป จนหมดทางแก้ไข Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ รศ.พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก เกี่ยวกับโรคตาในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจมองข้าม เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นเป็น ส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของบุตรหลาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
นวัตกรรมเพื่อการรักษาสายตาและต้อกระจก
ทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติและการผ่าตัดต้อกระจกที่แม่นยำ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ | ครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | เปิดอย่างเป็นทางการ “ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ” | โครงการ “ รักษ์ใจไทย ”
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ สุขภาพผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มาพร้อมกับความเปราะบางทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลจึงไม่เพียงต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลความรู้สึกไปพร้อมกันด้วย สำหรับปัญหาระหว่างการดูแลนั้น คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
Health Briefs เกร็ดความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อนเยอะ อายุยืนยาว | สมองเสื่อมหรือไม่ รู้ได้ใน 3 นาที | โภชนาการดี สมองแข็งแรง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
สุขภาพดีมีได้ทุกวัย
สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคเป็นความปรารถนาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะช่วงเวลาหลังเกษียณจากการทำงานควรเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างมีความสุข คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีอย่างยาวนานด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการที่ไม่ยากจนเกินไปนั่นคือ โภชนาการต้องใส่ใจ ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ตรวจสุขภาพทุกปี และ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ปกป้อง เฝ้าระวัง เพื่อสุขภาพผิวที่ดีตลอดไป
เมื่ออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสภาพผิวพรรณ แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้านั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยเร่งหรือชะลอการเสื่อมของผิวได้ ส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้น พญ.นุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณมีคำตอบให้ใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่สุขภาพช่องปาก
การใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง ทันตกรรมผู้สูงอายุถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยจะให้การดูแลสุขภาพช่องปากรวมถึงวางแผนการรักษาให้กับผู้สูงอายุทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่ไปจนถึงผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
การเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุรวมถึงวิธีป้องกันและดูแล จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานด้วยสุขภาพที่ดีและมีชีวิตชีวา เมื่อวัยเพิ่มขึ้น การทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะย่อมเสื่อมถอยลงไป ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถทำความเข้าใจ ป้องกัน และดูแลได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เล่ากันว่าอายุที่ยืนยาวขึ้นคือโอกาสที่หาค่าไม่ได้ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาระหน้าที่ให้ต้องห่วงกังวล
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เนื้องอกในสมองนำไปสู่มะเร็งสมอง
เนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Posted by Bumrungrad International
January 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ