ผู้สูงวัยกับการมองเห็น

วัยที่ล่วงเลยอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของความเสื่อมทางร่างกายหลายๆ ประการเช่นเดียวกับเรื่องของสุขภาพตา Better Health ฉบับนี้พาคุณไปคุยกับ พญ.อรทัย สุวรรณพิมลกุล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาผู้สูงอายุ ถึงโรคตาและการมองเห็นในผู้สูงอายุ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมตัวรับมือได้อย่างถูกต้อง 

ความผิดปกติของตาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

ภาวะตาแห้ง

ภาวะตาแห้ง คือภาวะที่น้ำหล่อเลี้ยงมีปริมาณไม่มากพอที่จะเคลือบให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา ก่อให้เกิดการระคายเคืองในตาและแสบตา ภาวะตาแห้งเป็นภาวะที่พบไดบ่อยเมื่ออายุมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต่อมไขมันเปลือกตาที่อุดตันได้ง่ายขึ้น ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป โรคประจำตัวที่ส่งผลให้ตาแห้ง อาทิ โรคไทรอยด์ โรคข้ออักเสบ การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ยาลดความดันที่ออกฤทธิ์ขับปัสสาวะ ซึ่งแพทย์ต้องวินิจฉัยโดยละเอียดเป็นกรณีไป


“อาการที่ปรากฏโดยมากคือ รู้สึกไม่สบายตา ตาแห้งหรือฝืดๆ ในตาเคืองตาหรือมีน้ำตาไหล รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา ซึ่งบางท่านอาจสงสัยว่ามีน้ำตาไหลแล้วตาจะแห้งได้อย่างไร ต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบของน้ำตานั้นเปลี่ยนไป พอตาแห้งร่างกายจะกระตุ้นให้สร้างน้ำตาขึ้นมาเพื่อลดอาการเคืองตาทำให้มีน้ำตาไหลรื้นแต่ดวงตากลับไม่ชุ่มชื้น”

ต้อกระจก

ต้อกระจกเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุ เกิดจากการที่เลนส์ตาขุ่นจนแสงที่เข้ามาในลกูตาลดลง ส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็น โรคตอ้กระจกเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจพบได้เร็วขึ้นในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการตามัว เห็นภาพซ้อน ตาสู้แสงไม่ได้ หรือมองไฟแล้วเห็นเป็นแสงกระจาย
 

“การรักษาทำโดยการผ่าตัดสลายต้อและใส่เลนส์เทียม” พญ.อรทัยเล่า “ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันค่อนข้างพัฒนาไปมาก แพทย์จะใช้เครื่องมือเข้าไปสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์และใส่เลนส์เทียมเข้าไป การผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กซึ่งผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็ว ยกเว้นในรายที่มีความซับซ้อนซึ่งการผ่าตัดต้องซับซ้อนมากขึ้น”

ต้อหิน

โรคต้อหินแม้จะมีอุบัติการณ์ไม่สูงมากเหมือนต้อกระจก แต่ก็พบได้ไม่น้อย โรคต้อหินคือโรคที่มีการเสื่อมของประสาทตาโดยมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความดันลูกตาเป็นสำคัญ จัดเป็นภัยเงียบที่คุกคามสายตาโดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันรู้ตัว และอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร
 

สาเหตุของโรคต้อหินโดยทั่วไปเกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนมีการทำลายประสาทตา ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหินก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ เชื้อชาติ อายุ ภาวะสายตาสั้นมากๆ โรคประจำตัวบางชนิด อาทิ เบาหวาน” พญ.อรทัยอธิบาย
 

โรคต้อหินมักจะไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก “อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ลานสายตาผิดปกติ กล่าวคือการมองเห็นจำกัดวงแคบลงเริ่มจากความผิดปกติของการมองเห็นด้านข้างก่อน เกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ทราบ เมื่อลานสายตาผิดปกติมากขึ้น ผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการ เช่น เดินชนโต๊ะบ่อยๆ หรือมีปัญหาขณะขับรถเนื่องจากมองไม่เห็นด้านข้างและมักจะเป็นมากแล้ว” พญ.อรทัยกล่าว
 

ทั้งนี้เป้าหมายในการรักษาโรคต้อหินอยู่ที่การรักษาประสาทตาที่ยังเหลือให้คงอยู่ โดยทางเลือกในการรักษาจะมีตั้งแต่การใช้ยา การทำเลเซอร์ และการผ่าตัดตามแต่ชนิดและความรุนแรงของโรค
 

พญ.อรทัยเน้นว่า การตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง การวินิจฉัย และให้การรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มมีความสำคัญมากสำหรับโรคต้อหิน เพราะประสาทตาที่เสียไปแล้วไม่อาจฟื้นฟูให้กลับคืนมาได้ “ในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีความเสี่ยง แนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินหรือไม่ เพราะต้อหินโดยทั่วไปมักเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเกิดจากการที่ความดันตาเพิ่มขึ้นช้าๆ จะไม่มีอาการใดให้สังเกตได้ ยกเว้น ในกรณีที่เป็นต้อหินแบบเฉียบพลันซึ่งความดันตาขึ้นสูงเฉียบพลัน จะมีอาการตามัว ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดตารุนแรงซึ่งมากพอที่จะทำให้ผู้ป่วยรีบมาพบแพทย์เพื่อรักษา แต่ต้อหินเฉียบพลันพบได้ไม่บ่อยนัก” 

โรคจอประสาทตาเสื่อม

โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมักพบในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พญ.อรทัยอธิบายว่า “โรคจอประสาทตาเสื่อมมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบเปียกและแบบแห้ง โรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกเกิดขึ้นจากการที่เมื่อจอประสาทตาเสื่อม ร่างกายจะมีการสร้างเส้นเลือดที่ผิดปกติขึ้นมาที่บริเวณจุดรับภาพ เส้นเลือดดังกล่าวมีความเปราะบาง แตกง่าย ทำให้มีเลือดออกที่จอประสาทตา ผู้ป่วยจะมีอาการตามัวแบบเฉียบพลันและรีบมาพบแพทย์ ส่วนโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบแห้งนั้นมักไม่เกิดอย่างเฉียบพลัน แต่เซลล์จอตาจะเสื่อมลงอย่างช้าๆ จนสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร”
 

การรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมก็เช่นเดียวกับโรคต้อหินที่มีเป้าหมายอยู่ที่การชะลอความเสื่อมของจอประสาทตา กรณีเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียก แพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ชนิดพิเศษหรือฉีดยา เข้าไปในน้ำวุ้นลูกตาเพื่อยับยั้งการหลั่งสารที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดผิดปกติ ส่วนโรคจอประสาทตาเสื่อมแบบแห้ง แพทย์อาจให้รับประทานวิตามินสูตรเฉพาะเพื่อชะลอการเสื่อมลง แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์โดยละเอียด “โรคจอประสาทตาเสื่อมในระยะแรกนั้นอาจไม่มีอาการใดๆ ให้สังเกตได้ จะทราบเมื่อมีการตรวจขยายม่านตาเท่านั้น เพราะฉะนั้นการเข้ารับการตรวจตาอย่างน้อยสักครั้งจะช่วยได้มากทีเดียว” พญ.อรทัยเน้นถึงความ สำคัญของการตรวจคัดกรองโรค 

เบาหวานขึ้นตา

โรคเบาหวานที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นกันมากนั้นส่งผลต่อเส้นเลือดทั่วร่างกายรวมทั้งเส้นเลือดในจอประสาทตา ซึ่งพญ.อรทัยอธิบายว่า โอกาสที่ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเบาหวานและระยะเวลาที่เป็น เบาหวานทำให้ผนังเส้นเลือดมีความผิดปกติ อาจมีการโป่งพอง มีเลือดหรือของเหลวไหลซึม อยู่ในชั้นจอประสาทตา หรือเส้นเลือดตีบตัน
 

“ในระยะแรกนั้นผู้ป่วยอาจไม่พบอาการผิดปกติใดๆ หรือมีแต่ไม่ได้สังเกตเห็นเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่จอรับภาพ บางรายอาจมีอาการตามัวลงเนื่องจากจุดรับภาพบวมหรือตามัวมากแบบเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากมีเลือดออกในลูกตา หากเป็นมากๆ เกิดเป็นพังผืดที่จอประสาทตาขึ้น ก็มีโอกาสที่จอตาจะถูกดึงรั้งจนลอกหลุดออกมาได้”
 

โดยทั่วไปหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน พญ.อรทัยแนะนำให้มาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตา จะมีการขยายรูม่านตาตรวจประสาทตา ซึ่งจะทราบได้ว่ามีความผิดปกติที่ตาเกิดขึ้นแล้วหรือยัง
 

โรคตาสังเกตได้ยาก


การสังเกตความผิดปกติต่างๆ ด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่บางกรณี ด้วยลักษณะของตัวโรคทำให้โรคตาหลายโรคไม่สามารถสังเกตความผิดปกติในระยะแรกได้และต้องได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดเท่านั้นจึงจะทราบ พญ.อรทัยแนะนำว่า ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจคัดกรองโรคตาอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อประเมินว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง ส่วนความถี่ของการตรวจขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน หากกรณีที่สังเกตได้ว่าการมองเห็นผิดปกติไปจากเดิมควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที
 

ความเสื่อมตามวัยนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนและส่วนมากแล้วไม่อาจย้อนคืนได้ เตรียมตัวรับมืออย่างมีความรู้และเข้าใจตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นก้าวย่างที่สำคัญเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมุมมองที่สดใสในวัยที่เพิ่มขึ้น

 
พญ.อรทัย สุวรรณพิมลกุล

“โรคตาหลายโรคไม่สามารถบอกความ ผิดปกติในระยะแรกได้ ต้องตรวจตาอย่างละเอียดเท่านั้นจึงจะทราบ” พญ.อรทัย สุวรรณพิมลกุล
 

คุณทราบหรือไม่
 

ความดันลูกตา หมายถึง ความดันของสารน้ำภายในลูกตา มีประโยชน์ในการช่วยให้ลูกตาคงรูปไว้ได้ ความดันตาเป็นค่าที่เกิดจากความสมดุลระหว่างการผลิตสารน้ำในลูกตาและการไหลเวียนออกของน้ำในช่องหน้าลูกตาส่วนหน้า เมื่อเกิดการอุดตันขึ้นการหมุนเวียนน้ำไม่สะดวกเป็นเหตุให้ความดันตาขึ้นสูงซึ่งโดยทั่วไปจะทราบได้จากการวัดความดัน ลูกตาด้วยเคร่ืองมือเท่าน้ัน
 

 

Premier Eye Examination 

การตรวจคัดกรองโรคตาอย่างละเอียดจะช่วยให้ทราบถึงสุขภาวะที่แท้จริงของดวงตา รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงของโรคที่อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือถาวร เพื่อจะได้วางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพ็กเกจ Premier Eye Examination ครอบคลุมการตรวจดังนี้
  • วัดระดับการมองเห็นด้วยการอ่านตัวเลขหรือตัวอักษร (visual acuity)
  • ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Ishihara test)
  • ตรวจความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่อง auto keratometer เนื่องจาก โรคบางอย่างจะมีความโค้งของกระจกตาผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการมองเห็น
  • ตรวจวัดความดันตาด้วยเครื่อง air puff tonometer
  • ตรวจคัดกรองโรคทางจอประสาทตา รวมถึงขั้วประสาทตา เช่น ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือโรคจุดรับภาพจอประสาทตาเสื่อมด้วยเครื่อองถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบดิจิตอล (fundus camera)
  • ตรวจลักษณะและรูปร่างของส่วนด้านหน้าของลูกตา ได้แก่ กระจกตา ช่องหน้าลูกตา ม่านตาและมุมตา ด้วยเครื่อง anterior segment OCT ซึ่งใช้ลำแสงพิเศษในการตรวจ เนื่องจากความผิดปกติบางอย่างอาจเป็นความเสี่ยงของโรคตาได้ เช่น มุมตาแคบมีโอกาสเกิดต้อหินเฉียบพลันได้
  • วัดความหนาของชั้นประสาทตา และแสดงความผิดปกติของเนื้อเยื่อ แต่ละชั้นของจอประสาทตา รวมถึงความผิดปกติของขั้วประสาทตา ด้วยเครื่อง spectral domain OCT ตรวจลานสายตา (frequency doubling perimetry) เพื่อตรวจว่ามองเห็นในมุมกว้างขนาดไหน มีความผิดปกติของการมองเห็นด้านข้าง หรือไม่ เช่น ในต้อหินผู้ป่วยมักสูญเสียการมองเห็นด้านข้างหรือรอบนอกในระยะแรก ซึ่งจะไม่มีอาการแสดงใดๆ นอกจากนี้การตรวจลานสายตาอาจบอกถึงความผิดปกติในสมองที่มีผลกระทบต่อตาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2667 2000 
Posted by Bumrungrad International
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันการผ่าตัดข้อเข่าเทียม หรือ total knee arthroplasty มีความก้าวหน้าขึ้นมาก มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่แพทย์ใช้ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เรียกว่า computer navigation ที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสภาพความสมดุลของเนื้อเยื่อข้อเข่าได้อย่างละเอียด
Posted by Bumrungrad International
January 21, 2015
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากบำรุงราษฎร์ 12 ท่าน นำโดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ นพ.เซบัสเตียน รุทเทิ่น โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2558 โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังจำนวน 22 ท่าน จากทวีปต่างๆ ทั่วโลกสนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำเทคนิคนี้ไปใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากหินปูนเกาะหรือการฉีกปลิ้นของหมอนรองกระดูกในบางกรณี
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การเตรียมตัว การปฏิบัติตนเพื่อดูแลตัวเองทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
อะลูมิเนียมอาจทำให้ผู้ชายเป็นหมันได้
ในช่วงหลายปีหลังมานี้ นักวิจัยพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายและจำนวนตัวอสุจิลดน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากการได้รับอะลูมิเนียมที่ปะปนอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือของกินของใช้ต่างๆ ตั้งแต่กระป๋อง ยาลดกรดกระดาษฟอยล์ ช้อนส้อมไปจนถึงโรลออนระงับเหงื่อ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เตรียมกาย เตรียมใจ เมื่อถึงวัยทอง
มีความสุขได้ในทุกวัยด้วยหลากหลายแนวทางในการรับมือ กับอาการไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงหลายคนผ่านพ้นช่วงวัยหมดประจำเดือนไปได้อย่างสุขกายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างไม่จำเป็น Better Health ฉบับนี้มีทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ก้าวใหม่ของ NICU ความเชี่ยวชาญเพื่อทารกทุกคน
ความสุขใจของการให้กำเนิดทารกอาจแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลใจ สัมผัสแรกที่รอคอยอาจกลายเป็นการเฝ้ามองผ่านตู้กระจกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพราะการให้กำเนิดทารกย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย การวางชีวิตใหม่ไว้ในมือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน ปัจจุบันแพทย์พบว่าความผิดปกติระหว่างการตั้ง ครรภ์และการคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มารดาอายุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อน รวมถึงกรณีครรภ์แฝดทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ครรภ์เสี่ยง ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดจากอะไร จะป้องกันได้หรือไม่ และจะรักษาอย่างไร Better Health ฉบับนี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ภาวะมีบุตรยาก สาเหตุและการรักษา
ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ามีคู่สมรสถึงร้อยละ 20 ที่เข้าข่ายคำจำกัดความของผู้มีบุตรยากเนื่องจากไม่สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติแม้จะอยู่ร่วมกันมาแล้ว 1 ปีโดยไม่มีการคุมกำเนิด Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ถึงสาเหตุของการมีบุตรยาก และเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้การตั้งครรภ์คุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชั้นนำของโลกโดยพิจารณาจากผลสำรวจที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และความหรูหรามีระดับของสถานที่และการให้บริการ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ โรคทางสายตา
เมื่อมีปัญหาสายตาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เพราะสุขภาพตาอาจเสียหายจนสายเกินแก้ และนี่คือส่วนหนึ่งของข้อสงสัยที่ได้รับคำอธิบายจากจักษุแพทย์ของบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ควบคุมน้ำตาลช่วยผู้ป่วยเบาหวานจากโรคตา
ภาวะแทรกซ้อนสำคัญประการหนึ่งของโรคเบาหวานคือความผิดปกติที่เกิดกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจก จอประสาทตาบวม หรือเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงวัยกับการมองเห็น
สุขภาพตาและการมองเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อถนอมดวงตาและ การมองเห็นให้มีสุขภาพดีต่อไปอีกนานเท่านาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
รู้จักกับจักษุแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ระบบการสร้างน้ำตาและทางระบายน้ำตาทำงานผิดปกติ
“น้ำตา” โดยทั่วไปอาจเป็นเพียงน้ำใสๆ ที่ไหลออกจากดวงตายามโศกเศร้าหรือปีติยินดีแต่เรื่องของน้ำตาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ระบบการสร้างและระบายน้ำตาทำงานอย่างไร และหากเกิดความผิดปกติจะส่งผลอย่างไรบ้าง นพ.ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตาอมีรายละเอียดมาแบ่งปันกันใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
โรคตาในเด็ก ปล่อยทิ้งไว้อาจสายเกินแก้
โรคตาในเด็กมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโรคตาของผู้ใหญ่ หลายโรคสามารถตรวจพบและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงไป จนหมดทางแก้ไข Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ รศ.พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก เกี่ยวกับโรคตาในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจมองข้าม เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นเป็น ส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของบุตรหลาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
นวัตกรรมเพื่อการรักษาสายตาและต้อกระจก
ทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติและการผ่าตัดต้อกระจกที่แม่นยำ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ | ครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | เปิดอย่างเป็นทางการ “ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ” | โครงการ “ รักษ์ใจไทย ”
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ สุขภาพผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มาพร้อมกับความเปราะบางทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลจึงไม่เพียงต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลความรู้สึกไปพร้อมกันด้วย สำหรับปัญหาระหว่างการดูแลนั้น คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
Health Briefs เกร็ดความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อนเยอะ อายุยืนยาว | สมองเสื่อมหรือไม่ รู้ได้ใน 3 นาที | โภชนาการดี สมองแข็งแรง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
สุขภาพดีมีได้ทุกวัย
สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคเป็นความปรารถนาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะช่วงเวลาหลังเกษียณจากการทำงานควรเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างมีความสุข คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีอย่างยาวนานด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการที่ไม่ยากจนเกินไปนั่นคือ โภชนาการต้องใส่ใจ ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ตรวจสุขภาพทุกปี และ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ปกป้อง เฝ้าระวัง เพื่อสุขภาพผิวที่ดีตลอดไป
เมื่ออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสภาพผิวพรรณ แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้านั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยเร่งหรือชะลอการเสื่อมของผิวได้ ส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้น พญ.นุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณมีคำตอบให้ใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่สุขภาพช่องปาก
การใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง ทันตกรรมผู้สูงอายุถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยจะให้การดูแลสุขภาพช่องปากรวมถึงวางแผนการรักษาให้กับผู้สูงอายุทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่ไปจนถึงผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
การเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุรวมถึงวิธีป้องกันและดูแล จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานด้วยสุขภาพที่ดีและมีชีวิตชีวา เมื่อวัยเพิ่มขึ้น การทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะย่อมเสื่อมถอยลงไป ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถทำความเข้าใจ ป้องกัน และดูแลได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เล่ากันว่าอายุที่ยืนยาวขึ้นคือโอกาสที่หาค่าไม่ได้ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาระหน้าที่ให้ต้องห่วงกังวล
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เนื้องอกในสมองนำไปสู่มะเร็งสมอง
เนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Posted by Bumrungrad International
January 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ