ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เล่ากันว่าอายุที่ยืนยาวขึ้นคือโอกาสที่หาค่าไม่ได้ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาระหน้าที่ให้ต้องห่วงกังวล

แต่โอกาสเหล่านั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง นั่นคือ “สุขภาพ”

หากอายุยืนยาวแต่สุขภาพถดถอยจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเราต่างก็จะกลายเป็นเพียงคนชราที่ต้องการการดูแลเท่านั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้สูงอายุจะมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีความสุข คำตอบรอคุณอยู่แล้วใน Better Health ฉบับนี้

โลกวันนี้ โลกของผู้สูงอายุ

สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2557 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 14.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 10 ล้านคน โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกโดยเฉลี่ยคือ 20 ปีในผู้ชาย และ 23.6 ปีในผู้หญิง

พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก “ภายใน 10 ปีจากนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จำนวนประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีมีมากกว่าประชากรเด็ก และอีกประมาณ 25 ปีต่อจากนี้ ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีจะมีมากถึง 20 ล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด”

สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ

“ปัจจุบันผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจะมีลูกๆ คอยดูแลเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 4 คนต่อครอบครัว ในขณะที่ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วัยสูงอายุคือ 60 ปีมีลูกช่วยกันดูแลเพียงครอบครัวละ 2 คนโดยเฉลี่ย เมื่อครอบครัวมีบุตรน้อยลงแต่ผู้สูงอายุจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 20-30 ปีหลังเกษียณ คำถามคือ แล้วเราจะอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน?”

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ต้องเริ่มให้เร็ว

การจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงได้นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาว “ดีที่สุดเลยคือต้องเริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในวัย 30-40 ปี เวลาเราเห็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีลองถามท่านดูว่าทำอย่างไรแล้วจะเข้าใจ เพราะคำตอบจะคล้ายๆ กัน นั่นคือ รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย มีสุขภาพจิตดี มีงานอดิเรกที่ชื่นชอบ”

พญ.ลิลลี่ย้ำว่าคุณลักษณะเหล่านี้ต้องสร้างให้เป็นนิสัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วจะส่งผลดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะเป็นการยากที่จะให้ผู้ใหญ่วัย 60-70 ปีที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยหันมารักการออกกำลังกาย เช่นเดียวกับเรื่องของงานอดิเรก ซึ่งช่วยคลายความหดหู่หรือความเหงาได้มากในผู้ใหญ่วัยเกษียณ

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้ ผู้สูงอายุในวันนี้จึงต้องดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้า เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอายุที่จะยืนยาวขึ้น

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุคือคำตอบ

สาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ

ทั้งนี้แนวคิดของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุคือ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะพิเศษและต้องการวิธีการดูแลที่แตกต่างจากวัยผู้ใหญ่ทั่วไป“ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่เป็นกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยผู้ใหญ่ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สมอง ความสามารถ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปตามอายุ ดังนั้นจึงต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจง” พญ.ลิลลี่ อธิบาย

การดูแลตามอายุจึงเป็นหลักการกว้างๆ ของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยแบ่งผู้สูงอายุออกได้คร่าวๆ เป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่
 

 • The young old (60-69 ปี) คือผู้ที่เพิ่งย่างเข้าวัยผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดี อาจมีโรคประจำตัวบ้าง เช่น เบาหวาน ความดันดังนั้น การดูแลจะเน้นไปที่การป้องกันหรือประเมินหาความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่นตรวจภาวะกระดูกพรุน ซึ่งผู้สูงอายุหลายรายกว่าจะทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็เมื่ออายุ 80 ปีไปแล้ว
 • The middle old (70-85 ปี) เป็นช่วงอายุที่เริ่มมีโรคประจำตัวมากขึ้นแต่ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองอาจจะน้อยลง ขณะเดียวกันผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็อยากจะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด ดังนั้นเป้าหมายของการดูแลจึงเป็นการทำให้ผู้สูงอายุคงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการดูแลสุขภาพร่างกาย เช่น ดูแลให้กล้ามเนื้อกระดูกและข้อไม่ติด ช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงเดินได้แม้มีภาวะเข่าเสื่อม หรือจัดการให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างพอเพียงแม้จะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอาหาร เป็นต้น
 • The oldest old (86 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มักมีความสามารถพึ่งพาตัวเองลดลงและต้องได้รับการดูแลจากลูกหลานญาติพี่น้อง พยาบาลหรือผู้ดูแลพิเศษ ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้จะเป็นการอบรมหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลในเรื่องต่างๆ อาทิ โภชนาการ กายภาพบำบัดรวมถึงเป็นตัวกลางระหว่างผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และแพทย์ที่รักษาโรคต่างๆ ของผู้ป่วย

“นี่เป็นหลักในการดูแลทั่วไป แต่จริงๆ แล้วการแบ่งกลุ่มโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์นี้ไม่จำเป็นเสมอไป ในทางปฏิบัติแพทย์มักจะแบ่งตามสุขภาพและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุมากกว่า เพราะผู้ใหญ่วัย 85 บางท่านอาจจะแข็งแรงกว่าผู้ที่อยู่ในวัย 75 ก็ได้” พญ.ลิลลี่กล่าว

การแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ

ไม่ว่าจะกลุ่มอายุใด ลักษณะพิเศษของผู้สูงอายุคือ มีปัญหาสุขภาพหลายๆ ด้านพร้อมกัน ดังนั้นเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจึงต้องอาศัยการมองแบบภาพรวมเพื่อให้สามารถดูแลปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พญ.ลิลลี่ยกตัวอย่างการทำงานของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุว่า “ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการเวียนศีรษะ ผู้ดูแลมักเข้าใจว่าต้องพบแพทย์เฉพาะทางแต่ก็ไม่ทราบจะเริ่มต้นไปพบแพทย์ด้านไหน หน้าที่ของเราคือดูภาพรวมโดยการประเมินเบื้องต้นก่อนว่าจะส่งต่อทางไหน เพราะอาการเวียนศีรษะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น น้ำในหูไม่สมดุล เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอความดันตก เลือดจาง หรือแม้กระทั่งความเครียด”

เรื่องการใช้ยาซ้ำซ้อนกันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคหลายโรค ตรวจรักษากับแพทย์หลายท่าน อาจทำให้มียาบางชนิดซ้ำซ้อนกันได้ “กรณีอย่างนี้ต้องอาศัยเภสัชกรคลินิกเข้ามาช่วยดูชนิดและขนาดของยาที่ได้รับว่าเหมาะสมหรือไม่ มียาบางประเภทที่เราไม่อยากให้ผู้สูงอายุใช้ เพราะอาจจะทำให้ซึมลง สับสน หรือหกล้มได้”

นอกจากนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะต้องทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีการประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ รวมถึงทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน “การดูแลผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการแพทย์เพียงคนเดียว แต่ต้องการทีมงานที่เข้าใจโรคของผู้สูงอายุมาทำงานร่วมกัน ช่วยกันประเมินผู้สูงอายุในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทั่วไป สมรรถภาพของสมองสภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงเรื่องจะหกล้มหรือไม่ การรับประทานอาหารเป็นอย่างไร รวมไปถึงสภาพอารมณ์และจิตใจด้วย

หลักการทำงานที่สำคัญคือ เรายึดผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง พยายามดูแลให้มีความสุขกายสบายใจให้มากที่สุด เหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรา” พญ.ลิลลี่กล่าวสรุป

ความตั้งใจที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีบวกกับความช่วยเหลือของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันจะมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

รู้จักกับ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์

เพราะสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงริเริ่มให้มี คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ เพื่อให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ทันตแพทย์ผู้มีความชำนาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เภสัชกรคลินิก นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด

ทั้งนี้ บริการเพื่อผู้สูงอายุครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปการดูแลเชิงป้องกัน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน อาทิ

 • การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรองภาวะการสูญเสียความจำก่อนวัยอันควร
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 • การประเมินความเสี่ยงต่อการลื่นและหกล้มในผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์และนักโภชนาการ
 • การประเมินการบริหารยาที่เหมาะสม อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงผลจากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 • การแนะนำการเข้ารับวัคซีนที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
 • การประเมินก่อนการผ่าตัดและการติดตามอาการหลังการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับการผ่าตัด
 • การประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
 • การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับหนังสือยินยอมในการรักษาระยะสุดท้ายและการดูแลแบบประคับประคอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2667 2000

 

Posted by Bumrungrad International
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันการผ่าตัดข้อเข่าเทียม หรือ total knee arthroplasty มีความก้าวหน้าขึ้นมาก มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่แพทย์ใช้ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เรียกว่า computer navigation ที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสภาพความสมดุลของเนื้อเยื่อข้อเข่าได้อย่างละเอียด
Posted by Bumrungrad International
January 21, 2015
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากบำรุงราษฎร์ 12 ท่าน นำโดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ นพ.เซบัสเตียน รุทเทิ่น โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2558 โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังจำนวน 22 ท่าน จากทวีปต่างๆ ทั่วโลกสนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำเทคนิคนี้ไปใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากหินปูนเกาะหรือการฉีกปลิ้นของหมอนรองกระดูกในบางกรณี
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การเตรียมตัว การปฏิบัติตนเพื่อดูแลตัวเองทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
อะลูมิเนียมอาจทำให้ผู้ชายเป็นหมันได้
ในช่วงหลายปีหลังมานี้ นักวิจัยพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายและจำนวนตัวอสุจิลดน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากการได้รับอะลูมิเนียมที่ปะปนอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือของกินของใช้ต่างๆ ตั้งแต่กระป๋อง ยาลดกรดกระดาษฟอยล์ ช้อนส้อมไปจนถึงโรลออนระงับเหงื่อ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เตรียมกาย เตรียมใจ เมื่อถึงวัยทอง
มีความสุขได้ในทุกวัยด้วยหลากหลายแนวทางในการรับมือ กับอาการไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงหลายคนผ่านพ้นช่วงวัยหมดประจำเดือนไปได้อย่างสุขกายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างไม่จำเป็น Better Health ฉบับนี้มีทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ก้าวใหม่ของ NICU ความเชี่ยวชาญเพื่อทารกทุกคน
ความสุขใจของการให้กำเนิดทารกอาจแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลใจ สัมผัสแรกที่รอคอยอาจกลายเป็นการเฝ้ามองผ่านตู้กระจกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพราะการให้กำเนิดทารกย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย การวางชีวิตใหม่ไว้ในมือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน ปัจจุบันแพทย์พบว่าความผิดปกติระหว่างการตั้ง ครรภ์และการคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มารดาอายุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อน รวมถึงกรณีครรภ์แฝดทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ครรภ์เสี่ยง ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดจากอะไร จะป้องกันได้หรือไม่ และจะรักษาอย่างไร Better Health ฉบับนี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ภาวะมีบุตรยาก สาเหตุและการรักษา
ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ามีคู่สมรสถึงร้อยละ 20 ที่เข้าข่ายคำจำกัดความของผู้มีบุตรยากเนื่องจากไม่สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติแม้จะอยู่ร่วมกันมาแล้ว 1 ปีโดยไม่มีการคุมกำเนิด Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ถึงสาเหตุของการมีบุตรยาก และเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้การตั้งครรภ์คุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชั้นนำของโลกโดยพิจารณาจากผลสำรวจที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และความหรูหรามีระดับของสถานที่และการให้บริการ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ โรคทางสายตา
เมื่อมีปัญหาสายตาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เพราะสุขภาพตาอาจเสียหายจนสายเกินแก้ และนี่คือส่วนหนึ่งของข้อสงสัยที่ได้รับคำอธิบายจากจักษุแพทย์ของบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ควบคุมน้ำตาลช่วยผู้ป่วยเบาหวานจากโรคตา
ภาวะแทรกซ้อนสำคัญประการหนึ่งของโรคเบาหวานคือความผิดปกติที่เกิดกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจก จอประสาทตาบวม หรือเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงวัยกับการมองเห็น
สุขภาพตาและการมองเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อถนอมดวงตาและ การมองเห็นให้มีสุขภาพดีต่อไปอีกนานเท่านาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
รู้จักกับจักษุแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ระบบการสร้างน้ำตาและทางระบายน้ำตาทำงานผิดปกติ
“น้ำตา” โดยทั่วไปอาจเป็นเพียงน้ำใสๆ ที่ไหลออกจากดวงตายามโศกเศร้าหรือปีติยินดีแต่เรื่องของน้ำตาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ระบบการสร้างและระบายน้ำตาทำงานอย่างไร และหากเกิดความผิดปกติจะส่งผลอย่างไรบ้าง นพ.ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตาอมีรายละเอียดมาแบ่งปันกันใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
โรคตาในเด็ก ปล่อยทิ้งไว้อาจสายเกินแก้
โรคตาในเด็กมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโรคตาของผู้ใหญ่ หลายโรคสามารถตรวจพบและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงไป จนหมดทางแก้ไข Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ รศ.พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก เกี่ยวกับโรคตาในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจมองข้าม เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นเป็น ส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของบุตรหลาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
นวัตกรรมเพื่อการรักษาสายตาและต้อกระจก
ทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติและการผ่าตัดต้อกระจกที่แม่นยำ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ | ครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | เปิดอย่างเป็นทางการ “ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ” | โครงการ “ รักษ์ใจไทย ”
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ สุขภาพผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มาพร้อมกับความเปราะบางทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลจึงไม่เพียงต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลความรู้สึกไปพร้อมกันด้วย สำหรับปัญหาระหว่างการดูแลนั้น คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
Health Briefs เกร็ดความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อนเยอะ อายุยืนยาว | สมองเสื่อมหรือไม่ รู้ได้ใน 3 นาที | โภชนาการดี สมองแข็งแรง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
สุขภาพดีมีได้ทุกวัย
สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคเป็นความปรารถนาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะช่วงเวลาหลังเกษียณจากการทำงานควรเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างมีความสุข คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีอย่างยาวนานด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการที่ไม่ยากจนเกินไปนั่นคือ โภชนาการต้องใส่ใจ ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ตรวจสุขภาพทุกปี และ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ปกป้อง เฝ้าระวัง เพื่อสุขภาพผิวที่ดีตลอดไป
เมื่ออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสภาพผิวพรรณ แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้านั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยเร่งหรือชะลอการเสื่อมของผิวได้ ส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้น พญ.นุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณมีคำตอบให้ใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่สุขภาพช่องปาก
การใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง ทันตกรรมผู้สูงอายุถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยจะให้การดูแลสุขภาพช่องปากรวมถึงวางแผนการรักษาให้กับผู้สูงอายุทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่ไปจนถึงผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
การเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุรวมถึงวิธีป้องกันและดูแล จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานด้วยสุขภาพที่ดีและมีชีวิตชีวา เมื่อวัยเพิ่มขึ้น การทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะย่อมเสื่อมถอยลงไป ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถทำความเข้าใจ ป้องกัน และดูแลได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เล่ากันว่าอายุที่ยืนยาวขึ้นคือโอกาสที่หาค่าไม่ได้ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาระหน้าที่ให้ต้องห่วงกังวล
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เนื้องอกในสมองนำไปสู่มะเร็งสมอง
เนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Posted by Bumrungrad International
January 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ