แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program (Male)

Package Name  CKUP1101
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program (Male)
Cost*:THB 23,840
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)