แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Female

Package Name  CKUP1404
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Female
Cost*:THB 37,240
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)