แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)

Package Name  CKUP1406
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)
Cost*:THB 31,850
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)