คลินิกการได้ยินและการทรงตัว

ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้


คลินิกการได้ยินและการทรงตัว ภายใต้ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูความผิดปกติตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จึงพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ตลอดจนการฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย


การบริการ

 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน อาทิ
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ เป็นต้น
 • การทดสอบสมดุลการทรงตัวโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  • การตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมอง (videoelectronystagmography: VNG)
  • การตรวจแรงดันของน้ำในหูชั้นใน (electrocochleography: ECOG)
  • การตรวจการทรงตัวของร่างกาย (posturography)
 • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
  • การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน
   • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometry)
   • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (tympanometry)
  • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
   • การตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brain stem response: ABR)
   • การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (otoacoustic emission: OAE)
   • การตรวจระดับการได้ยินจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาไฟฟ้า ณ ความถี่ต่างๆ (auditory steady state response: ASSR)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่างๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น


แนวทางในการรักษา

เนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัวอาจเกิดจากสาเหตุที่หลากหลายแตกต่างกัน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน
  • การใช้ยา
  • การผ่าตัดเยื่อแก้วหู (tympanoplasty, explore middle ear, stapes surgery)
  • การฉีดยาเข้าไปในหูชั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (transtympanic injection)
  • การใช้เครื่องช่วยฟัง
  • การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
 • ความผิดปกติเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและการทรงตัว
  • o การทำกายภาพบำบัดในการรักษาอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (benign paroxysmal positional vertigo: BPPV) ซึ่งมีรูปแบบในการรักษาที่หลากหลาย ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น
   • Epley maneuver
   • Semont maneuver
   • Lampert maneuver
   • Barbeque maneuver
  • การฝึกระบบประสาทการทรงตัว
   • โดยการใช้เครื่อง posturography
   • โดยการฝึกท่าบริหารระบบทรงตัว (vestibular balance exercise)
  • การฉีดยาเข้าไปในหูชั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (transtympanic procedure)

การฝึกระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography

เครื่อง posturography นอกจากจะใช้ในการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบประสาทการทรงตัวและวินิจฉัยโรคของระบบการทรงตัวได้อย่างละเอียดแล้ว ยังสามารถใช้ฟื้นฟูระบบการทรงตัวให้กับผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวได้อีกด้วย โดยเครื่อง posturography จะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับภาวะความผิดปกติของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมด้านการฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด


ความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์

คลินิกการได้ยินและการทรงตัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตประสาท
 • นักตรวจการได้ยิน
 • นักอรรถบำบัด
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการได้ยินและการทรงตัวโดยเฉพาะ
 
Contact
Phone:
Fax: 02 011 5100
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-20.00 น.
วันเสาร์:
08.00-19.00 น.
วันอาทิตย์:
08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์หู คอ จมูก:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย