แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

 
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ/หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก ทั้งนี้การตัดสินใจ การวางแผนการรักษา และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางเวชบำบัดวิกฤติและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ตามภาวะการเจ็บป่วยหนักของผู้ป่วยนั้นๆ 

 

การบริการ

 • ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
 •  รับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติจะให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแพทย์และพยาบาลในการรอรับผู้ป่วยที่แผนก ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด


แผนกผู้ป่วยหนัก

หน่วยเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการผู้ป่วยตามความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนักของแต่ละแผนกผู้ป่วยหนัก ดังนี้
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 1 (ICU 1) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 12 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักทางระบบทางเดินอาหาร
  • ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ
  • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้-น้ำร้อนลวก
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 2 (ICU 2) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 15 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักทางระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (stroke)
  • ผู้ป่วยโคม่า
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดอวัยวะสำคัญต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัด
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 3 (ICU 3) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 9 เตียง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทั่วไป รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 15 ปี ที่ต้องได้รับการดูแลทางระบบทางเดินหายใจ และ/หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยหนักทางสูติ-นรีเวช
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 4 (ICU 4) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 18 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ และ/หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (CCU) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 14 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (heart attack) ทั้งด้านอายุรกรรม/ศัลยกรรมเด็กและผู้ใหญ่ ภายใต้การบริหารของศูนย์หัวใจ

สำหรับแผนกผู้ป่วยหนัก 4 (ICU 4) เป็นแผนกที่เปิดให้บริการล่าสุด มีการออกแบบโดยเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย ดังนี้
 • ห้องพักผู้ป่วยมีการเก็บซ่อนสายไฟและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้มีพื้นที่ในการรักษามากขึ้น แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกมากขึ้น
 • ห้องพักผู้ป่วยที่ป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้ระบบแรงดันอากาศ
  • Positive Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องสูงกว่าภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกปนเปื้อนเข้ามาสู่ห้องพักผู้ป่วย สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ
  • Negative Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องเป็นลบ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากทางเดินหายใจชนิดติดต่อทางอากาศ (airborne) แพร่กระจายไปสู่ภายนอกห้อง ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซาร์ส (SARS) โรควัณโรคปอด และรวมถึง โรคเมอร์ส (MERS) เป็นต้น
 • ห้องแยกแบบ ante-room โดยประตูทางเข้าออกจะไม่เปิดต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของอากาศ
 • แสงสว่าง สามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสับสนเรื่องเวลา และสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน
 • เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ (central monitor) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ประจำเคาน์เตอร์พยาบาลส่วนกลางด้านนอก จะแสดงผลของสัญญาณชีพของผู้ป่วยหนักทุกห้อง เพื่อให้พยาบาลสามารถเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยหนักทุกรายได้อย่างทั่วถึงและสามารถให้การดูแลได้ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • ฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งจะมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรคผู้ป่วยหนักอยู่ประจำ คอยให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์ในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
 • Alpha-bed เป็นเตียงที่นอนลม สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 • เตียงนอนผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้า สามารถกดปรับระดับศีรษะและปรับเป็นเก้าอี้ได้ในตัว รวมถึงสามารถชั่งน้ำหนักผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องลงจากเตียง
ทั้งนี้ แผนกผู้ป่วยหนัก 4 (ICU 4) ยังมีห้องที่มีพื้นที่สำหรับครอบครัว (ICU with family area) จำนวน 4 ห้อง ซึ่งจะมีมุมพักผ่อนและห้องน้ำส่วนตัวสำหรับผู้ดูแลภายในห้องพักผู้ป่วย 


บุคลากรทางการแพทย์ 

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนการรักษาให้เกิดความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 • คณะแพทย์ ประกอบด้วย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานผู้ป่วยวิกฤติและสำเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเวชบำบัดวิกฤติจากสหรัฐอเมริกา โดยแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยหนักทั้ง 6 ท่านได้รับ American Board of Critical Care Medicine และเป็นแพทย์เต็มเวลาที่พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งพร้อมให้ให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
   • ศัลยแพทย์ด้านต่างๆ
 • พยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งได้รับการอบรมในเรื่องการดูแลและบำบัดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น การบำบัดด้วยออกซิเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วย
  • พยาบาลที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินหายใจ (respiratory care nurse)
 • บุคลากรทางการแพทย์อื่น
  • เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรคผู้ป่วยหนัก ซึ่งจะให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์เวชบำบัดวิกฤติในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา ในขณะเข้ารับการรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก
  • นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางหัวใจและปอด
  • นักกายภาพบำบัด
  • นักบำบัดปัญหาการพูด
  • นักโภชนาการ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลประคับประคองผู้ป่วย (Palliative care specialists)
  • พยาบาลผู้ประสานงานด้านคลินิคเฉพาะโรค เช่น ทางระบบประสาทและสมอง ทางระบบหัวใจ เป็นต้น


อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติทุกชนิด อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ เครื่องล้างไตชนิดต่างๆ เครื่องฟอกออกซิเจนในเลือดแทนการทำงานของปอด (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) เป็นต้น
 
คะแนนโหวต 9.76 of 10, จากจำนวนคนโหวต 98 คน
Contact
Phone:
แผนกผู้ป่วยหนัก 1
02 011 2510
แผนกผู้ป่วยหนัก 2
02 011 2520
แผนกผู้ป่วยหนัก 3
02 011 2302
แผนกผู้ป่วยหนัก 4
02 011 3687
แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ
02 011 2500
Fax:
Service Hours
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Location
ICU 1:
ชั้น 5 ด้านทิศใต้
ICU 2:
ชั้น 5 ด้านทิศใต้
ICU 3:
ชั้น 3 ด้านทิศเหนือ
ICU 4:
ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ
แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (CCU):
ชั้น 5 ด้านทิศใต้
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย