ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นศูนย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกร และพยาบาลผู้ประสานงานประจำคลินิกในการประเมินการทำงานของไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม
 

การบริการและการรักษา

* โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคไตที่พบได้บ่อยที่สุด การควบคุมความดันโลหิตและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง ในทางกลับกัน โรคไตเรื้อรังก็สามารถนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไต
คำศัพท์เฉพาะ

Renal: ใช้แทนคำว่า “ไต” โดย “ren” ในภาษาละติน หมายถึง "ไต" ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์
 
Dialysis: หรือการฟอกไต เป็นกระบวนการล้างของเสียและกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากกระแสเลือด

Apheresis: เป็นกระบวนการในการกรองของเสียที่สะสมอยู่ในเลือดให้ลดลงอย่างรวดเร็ว

 

การวินิจฉัย

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
 1. การตรวจเลือด
  • การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต
   • ตรวจค่าปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
   • ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตรากรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] โดยคิดจากระดับครีเอตินิน (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรังหรือความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับไต)
  • การตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
   • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว
   • ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
   • ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
   • ตรวจระดับคอเรสเตอรอล
 2. การตรวจปัสสาวะ
  • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังและบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
  • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
  • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของโปรตีนต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
 3. การตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
   
 4. การตรวจทางรังสีวิทยา: การอัลตราซาวนด์ไต (renal ultrasound) การตรวจไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (kidney dopplers) การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance angiography) การตรวจทางนิวเคลียร์ (renal scan)
  • เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่วในไต)
  • เพื่อประเมินขนาดของไต
  • เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
  • เพื่อตรวจหาอาการอื่นๆ อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบตัน

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอการเสื่อมของไต โดยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
 • การบำบัดทดแทนไต
  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
  • การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (continuous renal replacement therapy: CRRT) มีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียเทียบเท่าหรือดีกว่าและมีความคงที่ทางด้านระบบไหลเวียนเลือดมากกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • การล้างไตผ่านช่องท้องรักษาโรคไตวายเรื้อรัง หลักการล้างไตวิธีนี้คือการใส่สายเข้าไปในช่องท้อง แล้วใส่น้ำยาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก
  • การผ่าตัดเปลี่ยนไต (มีข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ)
  • Apheresis เป็นการแยกส่วนของน้ำเลือดหรือพลาสมาออกจากส่วนของน้ำเลือด ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ คือ
   • Plasmapheresis (การกรองแยกเอาพลาสมาออกจากเลือดเพียงขั้นตอนเดียว)
   • Double filtration (เป็นระบบการกรองเลือดด้วยตัวกรอง 2 ตัว) และ
   • Immunoadsorption (เป็นระบบการกรอง 2 ตัวโดยตัวกรองที่ 2 มีลักษณะเป็น adsorption column)
 

บริการด้านยา

เภสัชกรจะทำหน้าที่ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตที่มักจะต้องรับประทานยาหลายขนานพร้อมๆ กัน โดย:
 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยา เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้นๆ
 • เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
 • วิเคราะห์และค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยา เช่น ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น อาการแพ้ยา ฯลฯ และร่วมมือกับแพทย์ในการบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
 • ทำการตรวจทานตัวยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน หรือมีโรคมากกว่าหนึ่งโรค

 

บริการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • โปรแกรมโรคไตเรื้อรัง: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย จัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ
 • โปรแกรมการเปลี่ยนไต: เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งคลินิกอายุรกรรม ศัลยกรรม และหน่วยบริการผู้ป่วยภายใน (กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยต่างชาตินั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย – กรุณาสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการนัดหมายใดๆ)
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ: เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อาจจำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัว 8 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา
 • เครื่องมือสำหรับการวัดชีพจรและการเจาะเลือด
 • ห้องสอนแสดง (education room)
 • สื่อการสอน (คู่มือ คำแนะนำ แผ่นผลิก วีดิทัศน์)

 

คะแนนโหวต 9.68 of 10, จากจำนวนคนโหวต 154 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 7288
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์:
08.00-17.00 น.
Location
ศูนย์โรคไต:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย