คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ ภายใต้ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแล และให้คำปรึกษา สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะของโรค เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด
 

โรคและความผิดปกติที่ให้การรักษา

 • โรคพาร์กินสัน
 • อาการสั่นชนิดต่างๆ
 • อาการบิด เช่น โรคคอบิด โรคมือหรือเท้าบิด โรคลำตัวบิดหรือเอียง
 • อาการกระตุก เช่น อาการตากะพริบหรือตากระตุก อาการหน้ากระตุก โรคลิ้นไก่กระตุก
 • การเดินที่ผิดปกติ เช่น เดินเซ
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติจากการใช้ยาบางประเภทหรือจากโรคในระบบอื่น
 • โรคการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อยา เช่น ทิกส์
 • อาการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ
 

แนวทางการรักษา

 

การบริการ

 • ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของโรคและปัญหาอื่นๆ ที่อาจสัมพันธ์กับโรค
 • ให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะของโรค เช่น ดูแลเรื่องการรับประทานยาและการปรับยาของผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น พิจารณาถึงการรักษาอื่นๆ เช่น การฉีดโบทูลินัมท็อกซินสำหรับการเคลื่อนไหวผิดปกติบางประเภท หรือการผ่าตัดในระยะสุดท้ายของโรค
 • ให้คำแนะนำผู้ป่วยถึงปัญหาอื่นๆ ที่อาจสัมพันธ์กับโรค เช่น การเดินผิดปกติ การกลืนลำบาก การล้มบ่อยๆ ปัญหาทางด้านระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมสันทนาการที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย การฝึกเดิน การเต้นรำ
 • สร้างเครือข่ายผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ เพื่อให้ผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยปรึกษากันได้
 • ให้คำปรึกษาครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
 

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติโดยเฉพาะ โดยทุกฝ่ายจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
 • ศัลยแพทย์ระบบประสาท
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • จิตแพทย์
 • นักกายภาพบำบัด
 • พยาบาลประสานงานผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติโดยเฉพาะ
 
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3914
Service Hours
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์ประสาทวิทยา:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย