ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 

ให้บริการทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและการทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ เพื่อวางแผนการรักษา ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย และยังรวมถึงการให้ข้อมูลในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ไม่ให้กลับมาเกิดอาการซ้ำซ้อนขึ้นอีก เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตาม
ปกติอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด  การสูญเสียการทำงานของร่างกายเนื่องจากความผิดปกติของสมองและ/หรือไขสันหลัง อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย


ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้บริการครอบคลุม ดังต่อไปนี้

• แผนกกายภาพบำบัด

       ให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัยและบำบัดความบกพร่องของร่างกายจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจและร่างกายให้แก่ผู้ป่วยด้วย วิธีการรักษาและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ที่ได้มาตรฐานระดับสากล การให้บริการประกอบด้วย
 

การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด

 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวด เช่น ปวดหลัง คอ เข่า หัวไหล่, ออฟฟิศ ซินโดรม เป็นต้น
 • การรักษาและฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักและข้อติด
 • การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, เนื้องอกสมอง, การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง, สมองพิการแต่กำเนิด เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัวและการทำงาน
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้อง และ/หรือช่องอก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในผู้ป่วยก่อนคลอดและหลังคลอด
 • เพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ เช่น อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การประเมินสภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 • การลดอาการปวดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง
 • การนวดกระตุ้นน้ำนม 

• แผนกกิจกรรมบำบัด

       ให้บริการทางกิจกรรมบำบัด โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์มาประยุกต์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการบำบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ การให้บริการประกอบด้วย

 • การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด
 • เครื่องมือทางกิจกรรมบำบัด
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการรับรู้และการเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • การตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องมือ
 • การออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • การรักษาและพัฒนาระบบการผสมผสานการรับความรู้สึก
 • การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการศึกษาของเด็ก
 • แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก (Certified Occupational Therapist- Denver II)

• แผนกทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ

       ช่วยในการวินิจฉัย ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ การให้บริการประกอบด้วย

 • การตรวจสมรรถภาพทางเดินหายใจ
 • การตรวจปอดและหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
 • การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
 • การสอนเทคนิคการใช้ยาสูดพ่นทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 • สอนการใช้ Incentive Spirometer (Triflow)
 • สอนการใช้ Peak flow meter


ห้องตรวจรักษาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด
 

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานของศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายอย่างเอื้ออาทรในทุกขั้นตอน ทีมงานของเราประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญซึ่งทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Contact
Phone:
Fax:
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์:
08.00-18.00 น.
Location
ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย