ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

การจัดอบรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ภาคภาษาไทย

จัดขึนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็น
1. การอบรมก่อนคลอด จัดอบรม 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ อบรมเวลา 9.00-12.30 น
2. การอบรมหลังคลอด จัดอบรมตามความพร้อมของ มารดาและทารก ( สงวนสิทธิ์ สำหรับมารดาที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น ซึ่งไม่ต้องสมัครจะจัดสอนให้ก่อนกลับบ้าน)
 
การอบรมก่อนคลอด                                             
สถานที่อบรม ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

คลาสที่ 1 
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปสำหรับการตรียมตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ (เริ่มตั้งครรภ์ -  27 สัปดาห์ )

 •        ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่จำเป็นและวิธีการที่ถูกต้องสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 •        ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมารดาและทารกในครรภ์
 •        ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจคลอดบุตร
 •        ความรู้เรื่องพัฒนาการของทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์และการดูแล
 •        ความรู้เรื่องนมแม่และการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 •        ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงตั้งครรภ์

คลาสที่ 2 
มีเนื้อหา เกี่ยวกับความรู้ การเตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอด และการดูแลทารก (อายุครรภ์ 27 สัปดาห์ขึ้นไป )
 •        ความรู้เรื่องกลไกการคลอด การคลอดธรรมชาติ และการผ่าตัดคลอด
 •        ความรู้เรื่องวิธีการลดความเจ็บปวดการฝึกการหายใจสำหรับการคลอด
 •        ความรู้เรื่องการดูแลทารกแรกเกิด
 •        ความรู้เรื่องการรับประทานยาในหญิงให้นมบุตร
 •        เยี่ยมชมห้องคลอด ห้องพักหลังคลอด และห้องทารกแรกเกิด
การสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1.     กรอกข้อมูลผ่านทาง  website
 2.     สมัครได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 3.     โทรสมัคร ที่ contact  center หมายเลข  02 066 8888
 4.     อีเมล TenderLove&Care@bumrungrad.com
 
วิทยากร
ทุกหัวข้ออบรมบรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ
 
ค่าใช้จ่าย
เป็นบริการฟรี สำหรับผู้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท / ครั้งอบรม / คู่สามีภรรยาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
การชำระค่าใช้จ่าย
โอนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 031-7-018000 และส่งข้อมูลการโอนโดยระบุ ชื่อที่อยู่ หมายเลข บัตรประชาชน ของผู้เข้าอบรม กลับมาที่ TenderLove&Care@bumrungrad.com เพื่อการสำรองที่นั่งและออกใบเสร็จ
 
การเตือนเข้าอบรม
การเตือนเข้าอบรมจะส่งแจ้งกลับทางเมล์ประมาณ 3 วันก่อนการอบรม
 ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์มือถือ *
อีเมล์ *
กำหนดคลอด *

 
 
Hospital Number(HN)   
ชื่อหมอ   
 
ลงทะเบียน
เดือน กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2
มกราคม
กุมภาพันธุ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 
หมายเหตุ