การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation)

การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (deep brain stimulation หรือ DBS) คือ วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นส่วนของสมองในส่วนที่เฉพาะกับการรักษาโรคพาร์กินสัน โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ และโรคที่มีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ เพื่อให้สามารถควบคุมอาการของโรคได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าการรักษาด้วยยา
 
 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก

 • ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการมาก และการรักษาด้วยยาไม่ให้ผลดีเท่าที่ควร หรือมีผลข้างเคียงจากยา
 • ผู้ป่วยโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ (essential tremor)
 • ผู้ป่วยโรคที่มีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ (dystonia)
ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาจากภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในแต่ละรายว่ามีความเหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกหรือไม่ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและทำการประเมินถึงความเหมาะสม
 

วิธีการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก

ศัลยแพทย์ประสาทจะทำการฝังขั้วไฟฟ้าซึ่งมีขนาดเล็กมากลงไปในสมองของผู้ป่วยในส่วนที่เฉพาะกับการรักษาโรคพาร์กินสัน โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ และโรคที่มีอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ โดยจะมีการใช้เครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการฝังขั้วไฟฟ้า ได้แก่ กรอบโลหะ (เพื่อช่วยให้ศีรษะของผู้ป่วยอยู่นิ่งกับที่ และช่วยในการวางแนวการฝังขั้วไฟฟ้า) ภาพถ่ายสมองด้วยวิธี MRI หรือ CT scan ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เพื่อคำนวณแนวการฝังขั้วไฟฟ้า) และเครื่องตรวจคลื่นสมอง (เพื่อให้แน่ใจว่าขั้วไฟฟ้าอยู่ในที่ที่ถูกต้อง)
 
ทั้งนี้ในระหว่างที่ศัลยแพทย์ประสาททำการฝังขั้วไฟฟ้า ผู้ป่วยจะอยู่ในสภาพตื่นตลอดเวลา เพื่อให้แพทย์สามารถสอบถามอาการและตรวจอาการผู้ป่วยได้ เนื่องจากเนื้อสมองไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวด ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดในเนื้อสมองระหว่างการผ่าตัด
 
เมื่อขั้วไฟฟ้าถูกฝังลงในสมองแล้ว ศัลยแพทย์ประสาทจะต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับเครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้าซึ่งถูกฝังที่ชั้นใต้ผิวหนังที่หน้าอกส่วนบน โดยในการผ่าตัดขั้นนี้ แพทย์จะให้ผู้ป่วยดมยาสลบเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บปวด
 

ระยะเวลาของการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก

ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกขึ้นกับว่าไฟฟ้าถูกฝังเพียงข้างเดียวหรือสองข้าง ระยะเวลาการผ่าตัดอาจนานถึง 5 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
 

ข้อดีของการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก

 • สามารถควบคุมอาการ เช่น อาการสั่น อาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ อาการช้าของการเคลื่อนไหว และความบิดเบี้ยวของร่างกาย ได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าการรักษาด้วยยา
 • ทำให้แพทย์สามารถลดขนาดยาหรือหยุดยาของผู้ป่วยหลังจากได้รับการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก
 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

 • อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระตุ้นสมอง
  • อาการเหน็บชา
  • มีความรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อต
  • กล้ามเนื้อเกร็งหรือกระตุก
  • การเคลื่อนไหวผิดปกติ
ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการผ่าตัด
 • อัมพาต หมดสติขั้นโคม่า หรือเสียชีวิต
 • เลือดออกในสมอง
 • น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วซึม
 • ลมชัก
 • การติดเชื้อ
 • อาการแพ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกายของผู้ป่วย
 • ความผิดปกติของสมองซึ่งอาจเป็นเพียงช่วงระยะหนึ่งหรือตลอดไป
 • อาการสับสนหรือขาดสมาธิ
 • ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งที่ผ่าตัด
 • ปวดศีรษะ
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ประสาทวิทยา 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3994, 02 011 3995, 02 011 3996
โทรสาร: 02 011 3914
 
คะแนนโหวต 9.80 of 10, จากจำนวนคนโหวต 40 คน