การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาระดับ 2 Under GA

Package Name  EYE 07
การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาระดับ 2 Under GA
Cost*:THB 112,070
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา (ตาเหล่) ที่มีสภาวะทางตาผิดปกติร่วมด้วย และ/หรือมีความผิดปกติที่ต้องผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตามากกว่า 1 มัด กรณีผู้ป่วยนอก
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
 • ค่ายาวิสัญญีและยาที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดครั้งนี้
 • ค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในคลินิกผู้ป่วยนอกที่เกิดขึ้นก่อนการผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน
 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่
 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะติดเชื้อ HIV เป็นต้น
 

ราคาโปรแกรม : 112,070 บาทหมายเหตุ:
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า