การผ่าตัดลอกต้อเนื้อตา

Package Name  EYE 10
การผ่าตัดลอกต้อเนื้อตา
Cost*:THB 41,800
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการลอกต้อเนื้อตากรณีผู้ป่วยนอก (ทำตาข้างเดียว)
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าห้องผ่าตัดและพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด 3-6 ชั่วโมง (ในกรณีจำเป็น)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
 • ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
 

รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนการผ่าตัดหรือในคลินิกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด
 • ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาที่มิได้กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่ายา Mitomycin C 2 มก. ที่ใช้เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของต้อเนื้อ
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน
 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ ซึ่งได้แก่
 • ผู้ที่มีปัญหาทางโรคเลือด
 • ต้อหินที่ควบคุมไม่ได้
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและยังควบคุมไม่ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะติดเชื้อ HIV เป็นต้น
 

ราคาโปรแกรม  : 41,800 บาท หมายเหตุ:
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า